سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
از مصاحبه با مردی که به ته خط رسیده بود تا تحقیر و تمسخر «اعلی‌حضرت همایونی» توسط سفیر آمریکا + فیلم
Forward