سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
طرح تشکیل «ناتوی عربی» داغی که بر دل آمریکا و متحدان عربش ماند
Forward