سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
وقتی وقاحت ترامپ از حد می‌گذرد
Forward