سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
گاز تا ۲۰۴۰ حدود یک چهارم انرژی جهان را تأمین می‌کند
Forward