سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
آمریکا تحت هیچ شرایطی توانایی به صفر رساندن تولید نفت ایران را ندارد
Forward